בס”ד

Válasz

a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) elnöki tisztjét bitorló személy 2023. május 12-i közleményére

Az alábbi sorok olvasói tudják: a Chabad/EMIH most épp a magyar orthodox zsidóságot iparkodik megmenteni, miután már megmentette a magyar sajtót, a Holokauszt-emlékezetet, a színházi életet, a csirkefeldolgozást és sok minden egyebet. A magyar ortodoxiával párhuzamosan a felsőoktatást, az alumíniumipart, és most a vallási turizmust is munkába vették. Nyilván lesznek még ötleteik. Csoda, hogy fáradozásaik közepette még arra is időt szakítottak, hogy ha polemikus hangvétellel is, de megszólítsák szerény hitközségünket, az „igazi” MAOIH-ot, a MAOIH legitim tagságát. Ezt az entitást a Chabad/EMIH persze nem ismeri el, ezt a csoportot ők nem tudják „megszólítani” – ez az egyik oka annak, hogy a Keszler Gábor új „elnök” jegyezte közlemény (a továbbiakban: Közlemény), amely a törvénytelen új MAOIH vezetés által megszállt és azonnal megcenzúrázott MAOIH-honlapon (maoih.hu) 2023. május 12‑én jelent meg, a MAOIH törvényes elnökét, Deutsch Róbertet veszi célba. Az igazi címzettek persze mi, a MAOIH legitim tagsága vagyunk, akik szembeszállunk a Chabad/EMIH-konspirációval.

A Chabad néven ismert lubavicsi haszid irányzat az egyik az orthodox zsidóság több tucat jelentős csoportja, vallási irányzata között – még a haszid irányzatok között sem a legnagyobb és valószínű nem is a legjelentősebb, de bizonyosan a legextrovertáltabb és a legexpanzívabb. Agresszív terjeszkedésének ma már minden más orthodox és nem orthodox zsidó irányzat és szervezet az útjában áll. Így lesz a világ egyre több országában-városában az outreach-ból inreach, illetve a zsidó belmisszióból egyre inkább vallásos belharc. A nehéz helyzetben lévő, szerény magyarországi orthodox zsidó közösség ingatlanvagyonának és még mindig használható márkanevének lenyúlása is within reach, elérhető közelségbe került. Minden magyarországi zsidó csoportnak van tanulnivalója a Chabad-tól, még a magyarországi, furcsa hibrid Chabad/EMIH lerakattól is – bár nem éppen a terjeszkedési politikájukat, és főleg nem a Kelet-Európában alkalmazott módszereiket illetően. Mi, az „igazi MAOIH”, mindent el fogunk követni, hogy megvédjük magunkat a küldetéstudatos arroganciájuktól.

Szűkebb házunk, intézményeink háza táján a Chabad/EMIH alkalmazottak és strómanok mosolyoffenzívája zajlik egyelőre, bár ebbe egyre több fogcsikorgatás vegyül. A Közlemény is kétszólamú: üres vádaskodások és üres ígérgetések elegye. Az alábbiakban sorra vesszük a Közlemény felvetéseit (az 1. pont kivételével annak fejezet-címeit követve), a súlyuknak megfelelő terjedelemben.

1. A Deutsch Róbert elnöki tisztségére vonatkozó vallási bírósági döntések illetve hatósági eljárások

A Közlemény következetlenséggel vádolja Deutsch Róbertet, a MAOIH törvényes elnökét, éspedig két összefüggésben: a rabbinikus bírósági döntések, illetve az elnökségét kikezdő közgyűlési határozatokkal kapcsolatos két hatósági eljárás dolgában. Valóban: az első vallási bírósági döntések után, valamint a két törvénytelenül megtartott hitközségi közgyűlés (2022. október 27, 2023. február 22) között Deutsch Róbert nézetei alaposan megváltoztak. Nem csak joga volt erre, de jó oka is. 2023. februárjának első felében szembesült az EMIH nyílt hitközség-foglaló szándékaival – azzal tehát, hogy az EMIH-hez való hozzáállása és a velük kapcsolatos döntései hamis feltételezésekre épültek. E felismerése nyomán csatlakozott a legitim tagságnak a tagfelvételekkel kapcsolatos, az idevágó rabbinikus döntésekkel egybevágó – már hónapokkal korábban is hangoztatott – állláspontjához. Megjegyzendő, hogy amint visszaáll a törvényes állapot, a MAOIH Rav Smuel Eliezer Stern shlit”a vezette rabbinikus bíróságának természetesen újra foglalkoznia kell a hitközség vezető szerveiben beállt kusza helyzettel is.

2. Vallási bíróságok

A Közlemény tagadja az említett rabbinikus bíróság jelen konfliktusra vonatkozóan született döntéseinek érvényét: egyrészt ama bíróság állítólagos összeférhetetlenségére hivatkozva („nagy részben olyan rabbik ’döntöttek’, akik vagy Deutsch Róbert vagy éppen az ő ellenzékének ’alkalmazásában’ álltak”), másrészt az eljárásrendre hivatkozva: a rabbinikus vallási szabályokkal ellentétben „nem küldtek idézést az ellenérdekelt félnek, akit nem is hallgattak meg”.

Ezek képtelen állítások. Az említett rabbinikus bíróság összetételét semmiféle összeférhetetlenség nem zavarta vagy zavarja. A orthodox hitközség belső vitás ügyeinek eldöntésében a hitközség – általában fizetett – rabbija, rabbijai az illetékesek, vagy azok a vallási tekintélyek illetve rabbinikus bíróságok, amelyek iránymutatását a közösség rabbijai követik. A MAOIH-nak a korona-járvány kezdete óta sajnos nincs kinevezett helyi főrabbija; a rabbinikus teendőket azok a jelenleg Izraelben vagy másutt élő, magyar származású rabbik látják el – a legnagyobb tekintélyű közöttük Rav Stern – akik a MAOIH-ot szolgálták az elmúlt húsz évben is. (A puccsista vezetés egyik elöljárója, egy Menashe Bernat nevű úr, a 2022. október 27-i közgyűlésen egy manipulatív és hazug kijelentést tett Rav Sternnel kapcsolatban, de őt ezenközben ő is ’mara de-atra’-ként, a „helység” – Budapest/Magyarország – szuverén rabbinikus ’ura’-ként, tekintélyeként aposztrofálta.) E rabbiknak a MAOIH-hal ápolt szoros kapcsolata nemhogy valamiféle összeférhetetlenséget valósítana meg, hanem éppenséggel előfeltétele a hitközségi működés folyamatosságának és annak, hogy a hitközség vallásjogi és bírói tisztségét sikeresen elláthassák. Tekintélyük, elkötelezettségük és kompetenciájuk a hitközség ügyeiben vitathatatlan; a legitim tagság bizalmát élvezték és élvezik. Hitközségünk nem lenne és nem lehetne orthodox hitközség, ha a szavuk nem lenne döntő érvényű minden vallási és szervezeti kérdésben.

A kérdéses ügyben nem volt vádlott, nem volt felperes és alperes. Rav Stern rabbinikus bírósága nem is valamiféle választottbíróságként járt el MAOIH-tagok és EMIH-strómanok között. Ennek a bíróságnak a hitközség egy belső szervezeti ügyében kellett állást foglalnia, az Elöljáróság megkeresésére: abban, hogy a 2021. január 31. után (elsősorban 2022. első hónapjaiban) lezajlott tömeges tagfelvételek érvényesnek tekinthetők-e vagy sem. (Ezen „új tagok” legnagyobb hányadát a Chabad/EMIH-féle csengelei vágóhíd külföldi illetőségű alkalmazottai tették ki, akiknek a MAOIH életéhez és intézményeihez soha semmi közük nem volt.) A MAOIH Alapszabálya a tagfelvételeket az Elöljáróság és a Rabbiság hatáskörébe utalta. Miután a kérdéses időszakban egyik hitközségi intézmény sem létezett, ezért a rabbinikus bíróság pusztán az Alapszabály ismeretében is csak arra a következtetésre juthatott, hogy az inkriminált tagfelvételek zavaros körülmények között és Alapszabály-ellenes módon zajlottak. Ezen egyértelmű konklúzió levonásához „ellenérdekelt felek” semmiféle „meghallgatására” nem volt szükség. A rabbinikus bíróság 2022. szeptember 15-i ítéletében annyit mondott ki, hogy az „új tagok” tagsága a tagfelvételi eljárások teljeskörű revíziójának lezártáig befagyasztottnak tekintendő, azaz ama „új tagok” közgyűléseken nem vehetnek részt és nem szavazhatnak. Az elnök, a legitim tagság egy kis része és az érintett „új tagok” azonban szembeszegültek ezzel a végzéssel – ahogyan a később megismételt számos hasonló rabbinikus döntéssel is. Ahelyett, hogy megpróbálták volna a tagfelvételek jogszerűségét a rabbinikus bíróság előtt bizonyítani, 2022. október 27-én egy törvénytelenül összehívott és lebonyolított közgyűlést tartottak, amely közgyűlés a kripto-Chabad/EMIH fantom-tagság szavazataival, tisztújítás és Alapszabály-módosítások révén, fölállította a Chabad/EMIH puccs személyi és ’jogi’ kulisszáit.

Aki a saját hitközsége rabbijainak egyértelmű döntésére fittyet hány, kiiratkozik az orthodox zsidóságból, de legalábbis a saját hitközségéből.

Vallási bíróságunkkal kapcsolatban fel kell hívnunk a figyelmet néhány további fontos tényre:

  1. A legnagyobb európai orthodox zsidó rabbi-szervezet rabbinikus bíróságának (European Beth Din of the Conference of European Rabbis / CER) 2022. november 23-i ítélete kimondta, hogy a Rav Stern vezette rabbinikus bíróság az egyetlen, amelynek a MAOIH ügyeiben joghatósága van és közvetlenül illetékes.
  2. Rav Stern-féle bíróság megkeresésére az ortodox zsidóság legnagyobb tekintélyű vallási bírósága, a jeruzsálemi Eda ha-haredit rabbinikus bírósága (BaDaTz), 2023. február 20-i és 26-i döntésében megtiltotta az „új tagok” (köztük nevesítetten három elöljáró) – szinte mind izraeli orthodox zsidók – részvételét a Chabad/EMIH-féle puccsisták által szervezett 2023. február 22-i „közgyűlésen”; a közgyűlés megtartása után pedig értelemszerűen kimondta ama „közgyűlés” határozatainak érvénytelenségét.
  3. A Keszler-féle Közlemény természetesen általánosságban is tagadja, implicite, a Rav Stern- és a BaDaTz-féle vallási bíróságok illetékességét a MAOIH említett ügyeiben. A puccsisták által Keszlerrel egyidőben (2023. február 22-én) megválasztott három elöljáró a BaDaTz-nak írt válaszlevelében ezt explicite is megtette, arra való hivatkozással, hogy a MAOIH ügyeiben nem nekik, hanem a R. Baruch Oberlander-vezette rabbinikus bíróságnak van illetékessége. Miután R. Oberlander csak a Chabad/EMIH vezető vallási tekintélye, nem pedig a MAOIH-é, az említett levél világos bizonyítékát adja a puccsisták MAOIH-hal összeegyeztethetetlen vallási lojalitásának, identitásának, és arrogáns hitközség-foglaló motivációjának. A MAOIH nem kér a falain belül sem a Chabad-féle lubavicsi haszidizmusból, sem az EMIH-féle ún. ‘status-quo’-zsidóságból.
  4. Rá kell mutatnunk az említett Chabad/EMIH arrogancia és csalás-sorozat történeti eredőjére is. R. Baruch Oberlander 2008-ban kinevezte magát „a budapesti haredi hitközségek bíróságának fejé”-vé. Azon túl, hogy nevetség tárgyává tette és teszi magát ezzel a maga-kreálta titulussal (amelyet a MAOIH természetesen soha nem ismert el), azóta is félrevezeti vele a világ zsidóságát és a magyar politikusokat. Ha rabbinikus illetékessége volna is R. Oberlandernek különféle magyarországi ügyekben, a szavát mindenesetre nem lehetett hallani az inkriminált konfliktusban. Hallgatását nem lehet másként értelmezni, mint a Chabad/EMIH-es védenceinek adott hallgatólagos támogatásként.

3. Fantomtagság

A Közlemény szerint „a tagok felvétele az alapszabályban rögzített módon történt”. Ez hazugság, ld. az előző pontot. És ha a Chabad/EMIH kompánia gátlástalan ügyvédjei nem lettek volna maguk is tisztában a tagfelvétellel kapcsolatos jogi érvelésük tarthatatlanságával és a tagfelvételi dokumentáció súlyos elégtelenségével, akkor nem verték volna keresztül „további megerősítésként” azt az abszurditást, hogy az 2022. október 27-i közgyűlésükön a fantom-tagsággal megszavaztassák saját fantom-tagságuk legalizálását, valamint ennek az alapszabályba (!) való becikkelyezését. A Közlemény Deutsch Róbertre vonatkozó gúnyos megjegyzéseivel kapcsolatban ld. az 1. pontot.

4. Beavatkozott-e a kormány az egyház belügyeibe?

Igen. Az egyházügyi államtitkárság a vonatkozó egyházügyi törvény alapján két, formális szempontból korrekt eljárást folytatott le a jelen konfliktus-sorozat kapcsán, 2022. novembere és 2023. januárja, illetve 2023. februárja és áprilisa között. A hatóság mindkét alkalommal figyelmen kívül hagyta a tagfelvétel nyilvánvaló jogellenességét és rosszhiszeműségét, valamint a felekezetünk életében (és az orthodox zsidóság életében mindenütt) meghatározó szerepet játszó vallási bíróságok – mindenekelőtt a MAOIH saját vallási bíróságának – döntéseit. Az utóbbi elemmel kapcsolatos hatósági indoklások mindkét esetben felekezeti viszonyaink nem-ismeretén illetve téves értelmezésén alapultak. A kormány azzal, hogy ignorálta a tagfelvételekkel kapcsolatos nyilvánvaló törvénysértéseket illetve a vallási bíróságok ítéleteit, álláspontunk szerint két alapvető kérdésben mélyen beavatkozott felekezetünk belügyeibe.

5. A zsinagóga lelakatolása

A MAOIH-épületkomplexum elfoglalását a Közlemény azzal indokolja, hogy „a hivatalosan bejegyzett új elnöknek és munkatársainak kötelességük ellátni a hitközség képviseletével járó mindennapi feladatokat”, továbbá „az imádkozást újra kellett indítani” és „a zsinagógát meg kellett szabadítani a Deutsch Róbert által rátett lakattól”. Egy-két további apró részletet érdemes azért itt elárulni az olvasónak, hogy a kép teljesebb legyen: az épületegyüttes elfoglalása éjfél körül történt, éspedig néhány órával azután, hogy a régi és az új elnök ügyvédjei írásban megállapodtak arról, hogy a végrehajtás felfüggesztésére irányuló bírósági határozathozatalig (2023. május 19) az új elnök nem veszi át a területet. Keszler elnököt feltehetően nem „a hitközség képviseletével járó mindennapi feladatok” szólították fegyverbe éjnek évadján. Nem tudunk másra gondolni, mint hogy a zsinagógát azért kellett akkor mindenképp kinyittatnia, hogy illő helyen mondhassa el az éjféli – a Szentély pusztulását sirató – ún. tikkun hacot imát. Ha valóban erről volt szó, akkor ez ellen persze egy rossz szavunk sem lehet. Akárhogyan is volt, amint visszaáll a törvényes állapot, a zsinagóga falán természetesen tüstént elhelyezzük a felszabadítóknak járó hálaadó táblát.

6. Deutsch Róbert az EMIH rabbijaitól tanult, most őket sértegeti

Nem vagyunk mindenoldalúan tájékozottak a Közlemény által itt érintett életrajzi részletekben, de tisztában vagyunk Oberlander rabbi tiszteletreméltó magyar orthodox gyökereivel. Ezek a gyökerek nem változtatnak azon, hogy az általa képviselt, illetve az általa is szolgált-irányított zavaros Chabad/EMIH hibrid szervezet képviselte vallási felfogás távol áll a magyar orthodoxia – és különösen a budapesti orthodoxia – hagyományaitól. Hogy Deutsch Róbert sok mindent köszönhet egyes Chabad/EMIH rabbiknak, és hálátlankodik? Nézzük a fordított relációt: milyen megítélés alá esik, ha – van az úgy – egy diák ingyen korrepetál egy gyereket, ám aztán egyszer csak einstandolja a színes üveggolyóit, vagy váratlanul benyújt a szüleinek egy számlát? Nem értjük, miféle ellentmondást érzékel, miféle „erkölcsi visszásságokért” kárhoztatja a Közlemény azt a személyt, aki egyfelől egyes dolgokban szimpatizál a Chabaddal és személyesen is hálás egyes Chabad-rabbiknak (ahogyan ennek nyilvánosan is hangot adott), másfelől tűrhetetlennek tartja az általuk aktívan vagy passzívan támogatott Chabad/EMIH puccskísérletet.

7. Az ortodoxia hagyományai sértetlenek maradnak

– ígéri a Közlemény. Előre is köszönjük. De egyrészt nem óhajtjuk a Chabad/EMIH nagyvonalú ígéreteitől függővé tenni saját vallási identitásunk és hagyományaink megtartását, másrészt vallási életünket nem egy tőlünk meglehetősen idegen vallási felfogást és értékrendet képviselő irányzat égisze alatt akarjuk folytatni.

8. Mazsihisz

A Közlemény kísérletet tesz Deutsch Róbert, illetve a legitim, Chabad/EMIH-telen, MAOIH tagság összekapcsolására-egybemosására a Mazsihisz-szel. Ami ebből az izzadmányos retorikai gyakorlatból megállja a helyét, az az, hogy a Chabad/EMIH működésének megítélése a magyar zsidóság körében már régen nem követ felekezeti határokat. A magyar zsidóságnak nyújtott számos színvonalas vallási szolgáltatásuk és egyes más területeken elkönyvelhető sikereik dacára ez az, amiben a Chabad/EMIH-nek leginkább sikerült „egyesítenie” a magyar zsidóság zömét: az utóbbi húsz évben, minden sikerpropagandájuk ellenére, szembeállították magukkal a magyar vallásos és nem vallásos zsidóság túlnyomó részét. Alap-célkitűzésük, a vallási belmisszió szempontjából ez önmagában is súlyos kudarc.

9. Káosz a pénzügyekben

Új seprű jól seper; minden hivatalba lépő új vezető ’átvilágítással’ kezdi áldásos tevékenységét, és szereti az elődeit hibáztatni az előtalált – vagy előkotort – problémákért. Az eltelt rövid idő alatt Keszler úr apparátusa csak igen kevés megalapozott tényállításra juthatott ezen a téren, ennek ellenére a Közlemény számos odavetett utalással és gyanúsítással iparkodik hangulatot kelteni. Ilyen az a pénzügyinek nem nevezhető, de legalább hazug állítás, hogy „szétszórt tóratekercsek” lettek volna a hitközség Levéltárában. A könyvelés és a pénzügyek alapos áttekintését természetesen minden hitközségi vezetés alatt szakembereknek kell végezniük, éspedig nem propaganda-kampányok céljainak alárendelten.

A könyvelés és pénzügy átláthatósága érdekében 2022. január 1-jével egy integrált rendszer került bevezetésre, melyben a könyvelés, bérszámfejtés és minden egyéb nyilvántartás benne van. A 2021. január 31. előtti vezetés által csinált könyvelési hibák (pl. az ingatlanok nem voltak feltüntetve a nyilvántartásokban, a pályázati pénz árbevételként lett kimutatva) kijavításra kerültek és emiatt három hasábos beszámolót kellett készíteni. A Közlemény vádjainak olvastán („a MAOIH bankszámlái konganak az ürességtől”) szem előtt tartandó persze az is, hogy a MAOIH nem egy profitorientált szervezet, elsősorban adományokból, az örökjáradékból és egyéb pályázati forrásokból – ha vannak ilyenek – tartja fenn magát.

10. A párhuzam

A Közlemény kifogásolja, hogy Deutsch Róbert egy nyilatkozatában a Chabad/EMIH irányította puccskísérletet a náci népirtással hozta kapcsolatba. Szerencsétlen és meggondolatlan utalását valószínű már ő maga is megbánta – itt mi csak elhatárolódni tudunk ettől a nyilvánvalóan védhetetlen és sértő összehasonlítástól.

11. A jövő: rendrakás, rabbiválasztás, a vallási élet építése

A Közlemény egy kisebbfajta program-szónoklattal zárul. Az ott – általánosságok szintjén – említett megoldásra váró problémák a MAOIH valós problémái. Megoldásukhoz magunk fogunk hozzákezdeni, amint visszaáll a törvényes állapot. A Chabad/EMIH-nek addig is sikeres söprögetést kívánunk a maguk háza táján.

5783. Ijjar 27. / 2023. május 18.

Somré Hádász – Hitőr Egylet

A MAOIH legitim tagjait tömörítő szervezet