Ama közleménnyel kapcsolatban, miszerint – úgymond – éruv létesült volna városunkban, Pesten, ezúton jelentem ki a nyilvánosság előtt: mindaddig, amíg az éruvot nem hitelesíti az éruv vallási törvényei szakértőjeként elismert, megfelelően képesített rabbi,

törvénytartó zsidó hittestvéreinknek minden módon tartózkodniuk kell a Szombattal kapcsolatos súlyos tilalmak áthágásától [különféle tárgyaknak] a közterületre való kivitele, illetve onnan való behozatala révén.

Megjegyzendők az alábbiak:

1) Az éruvval kapcsolatos közlemény szerzőjének egy brooklyni éruv felállítására vonatkozó korábbi kísérletét elutasította a rabbik többsége; 2) fent említett személy senkit nem említ név szerint azon éruv-szakértő rabbik közül, akik állítása szerint jóváhagyták a szóbanforgó éruvot Pesten; 3) fent említett személy azt sem említi, hogy az általa korábban javasolt [pesti] éruvhoz az azidőtájt Pesten szolgált [orthodox] rabbik nem adták a hozzájárulásukat; 4) az említett éruv nem tekinthető előírásosnak és vallásilag érvényesnek, ahogyan a fent említett személy más vallási tanúsítványai sem tekinthetők vallásilag érvényesnek; 5) fent említett személy semmibe veszi egy rabbinikus bíróság személyére szóló idézését; 6) fent említett személy megtéveszti a Chabad-féle vallásos tanúsítványokat el nem fogadó vallásos hittestvéreinket, és azt a látszatot kelti, mintha az általa kiadott vallási tanúsítványok a [helyi] orthodox hitközség nevében állíttattak volna ki – egy olyan hitközség nevében, amelynek ő nem tagja, és amely hitközség mestereink (a Hatam Szofér és tanítványai) által ránk hagyományozott szokásait ő nem követi; 7) fent említett személy egy olyan pozíciót foglalt le saját magának, amelyre soha senki ki nem nevezte; 8) fent említett személy mindenfajta felhatalmazás nélkül a [helyi] orthodox hitközség vallási bírósága vezetőjének állítja be magát – amely hitközségnek [jelenleg] nincs állandó vallási bírósága; 9) még az éruvot bejelentő közleményt is csak fenti személy egymagában jegyzi, „vallási bírósága” másik két tagjának aláírása nélkül.

Fentieket aláírásommal megerősítve,

Aryeh Mordechy Rabinowitz