התאחדות שומרי הדת

Kategória: hitközség 1 / 2 oldal

The visit of the Pupa Rebbe

Our community had a huge honour, because Thursday morning the Pupa Rebbe, R’ Yaakov Yechezkiyah Grünwald שליט”א visited us, who is the great-grandson of the late Pupa Rebbe known as Arugat haBosem, R’ Moshe Grünwald (1853–1910) זצוק”ל. The lack of heating in the Hanna restaurant, which hosted the event and was closed down months ago by the intruders, was compensated by the heated prayer of 50 chasidim who accompanied the rebbe. Our guests joined us in reciting the selichot said during the weekly portions of שובבים ת”ת – during the repetition of the amidah in accordance with the custom of our ancestors. Later the rebbe was called to the Torah, and following the prayer he learnt Talmud as well.

A pápai rebbe látogatása

Közösségünket nagy megtiszteltetés érte, ugyanis csütörtök reggel a pápai rebbe, R’ Jáákov Jechezkijá Grünwald שליט”א, az Árugát háboszem-ként ismert néhai pápai rebbe, R’ Mose Grünwald (1853–1910) זצוק”ל dédunokája látogatott meg minket. Az imádkozás helyszínéül szolgáló, hónapokkal korábban bezáratott Hanna étteremben a fűtetlenséget a rebbét elkísérő körülbelül 50 chászid forró imádsága ellensúlyozta. Vendégeink csatlakoztak hozzánk, hogy a שובבים ת”ת hetiszakaszok idején elhangzó szelichot-imádságot együtt mondjuk el – őseink szokása szerint a főimádság ismétlése közben. A rebbe a Tórához is járult, majd az ima végeztével Talmudot is tanult.

An open letter from HaRav Rabinowitz 25.01.2024

President Keszler:

Yesterday, an electrician inspected Chana (the place you send our Orthodox beloved congregation to pray at) and found that the 16-amp-circuit-breakers were replaced (presumably on Tuesday, January 23, 2024, between Tfilath Shachrith and Tfilath Mincha) with 6-amp-circuit-breakers, which did not support the heaters we purchased for our holy place. Your advertised story that the reason why all the heaters (that worked perfectly for weeks) stopped working suddenly was due to faulty wiring in the building, is blatantly fabricated.

I recognize and am Melamed Zchuth that in your past you were not required to be aware of our sources. Perhaps you were not aware that your publication yesterday in Maoih’s site violates numerous prohibitions of our Torah, a grave sin for an observant Jew. As you took upon yourself a position in the Orthodox congregation, it is incumbent upon you to study the Sefer Shmirath Haloshon (written by the Chofetz Chaim), were you will learn all details.

Sincerely,

Rabbi Aryeh M. Rabinowitz

Rabinowitz rabbi nyílt levele 2024.01.25.

Keszler elnök úrnak:

Tegnap egy villanyszerelő megvizsgálta a Hanna éttermet (a helyet, ahová Ön imádkozni küldte szeretett ortodox közösségünket), és megállapította, hogy a 16 amperes kismegszakítót kicserélték (feltehetően 2024. január 23-án, kedden, a Sachrisz és Mincha imák között) 6 amperes kismegszakítóra, amely nem bírja a szent helyünkre vásárolt fűtőtestek terhelését. A történet, amelyet Ön híresztel, miszerint az épületben lévő hibás vezetékek miatt hirtelen leállt az összes fűtőtest (amelyek hetekig tökéletesen működtek), nyilvánvaló kitaláció.

Elismerem, és ebben melamed zechusz vagyok, hogy Ön a múltban nem volt tisztában a forrásainkkal. Talán nem tudott arról, hogy tegnapi publikációja a MAOIH honlapján megsérti Tóránk számos tilalmát, ez súlyos bűn egy vallásgyakorló zsidó számára. Azáltal, hogy Ön elfoglalta az ortodox gyülekezetben a pozícióját, el kell kezdenie tanulmányozni Chofetz Chaim Smirász Haloshon könyvét, ebből minden részlet elsajátítható.

Tisztelettel,

Aryeh M. Rabinowitz rabbi

Tiltakozás Lózsy Tamás eltávolítása ellen

A napokban a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) új, az EMIH-Chabad által irányított vezetése (melynek puccs-szerű hatalomra kerülése és működése jelenleg is perek tárgyát képezi) elbocsátotta a Levéltár alapítóját és – a legutóbbi időkig – egyetlen munkatársát, Lózsy Tamást. Lózsy – maga is ortodox zsidó – személye összefonódott a rendszerváltás utáni magyar ortodox zsidósággal, a jelentős értéket képviselő történeti levéltári anyag összegyűjtése és rendezése pedig nagyrészt az ő keze munkáját dicséri. Eltávolítása – melyet félévvel korábban a személye elleni nyilvános, ugyanakkor alaptalan támadások előztek meg, a mostanihoz hasonló tiltakozást kiváltva – azt jelzi, hogy a hitközség élén álló – a MAOIH hagyományaitól idegen, említett zsidó felekezet érdekeit követő – vezetőség mindent és mindenkit el akar távolítani, aki és amely az eredeti ortodoxiát a saját múltjához köti. Vannak arra utaló komoly jelek is, hogy akik ebben a cinikus döntésben szerepet vállaltak (Keszler Gábor elnök, Rosta Márton jogtanácsos, Bíró Ákos levéltáros) és akik mögöttük állnak, nem pusztán általánosságban akarják kisajátítani maguknak a magyar ortodox zsidó örökséget, de az ezen örökség részét képező iratanyag sem lesz biztonságban tőlük.

Szakmai tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy továbbra is Lózsy személye, egyedülálló hozzáértése és elhivatottsága az egyetlen garanciája annak, hogy a MAOIH-Levéltár méltó levéltári kutatóhelyként működjön tovább. Reméljük, hogy a hányatott sorsú magyar ortodoxia a MAOIH vezetését bitorló, hiteltelen és – véleményünk szerint –  illegitim társaság kezéből mihamarabb visszakerül méltó kezekbe, a Levéltár pedig annak a Lózsy Tamásnak az irányítása alá, aki ezt a gyűjteményt létrehozta és ismertté tette, határokon innen és túl.

A legélesebben tiltakozunk mondvacsinált ürügyekkel véghezvitt,  indokolatlan és – álláspontunk szerint – jogszerűtlen eltávolítása ellen, amely ellen minden legitim eszközzel küzdeni kell.

Budapest, 2024. január 4.

Bacskai Sándor író, újságíró

Bányai Viktória hebraista

Beke Zsolt szociológus

Bíró Tamás nyelvész, hebraista

Bohus Kata történész

Csejdy Júlia művészettörténész

Csősz László történész

Dénes Iván Zoltán eszmetörténész, az Academia Europaea (London) tagja

Fényes Balázs vallástörténész

Frigyesi Judit zenetörténész

Frojimovics Kinga levéltáros, történész

Jehuda Hartman történész (Izrael)

Zvi Hartman történész (Izrael)

Hrotkó Larissza vallástudós, nyelvész

Komoróczy Géza professor emeritus, az ELTE-MTA Judaisztikai Kutatócsoport ny.vezetője

Konrád Miklós történész

Kónya Judit hebraista, könyvtáros (Izrael)

Körner András kultúrtörténész

Margitta Nóra fordító

Michael L. Miller történész

Novák Attila történész

Piszker Ágnes pszichológus

Saly Noémi művelődéstörténész

Dr. Shlomo Spitzer professor emeritus (Izrael)

Tárkányi Sándor építész, helytörténész

Turán Tamás hebraista

Raphael Vago történész (Izrael)

Mit érdemes tudnom az orthodox–Chábád viszályról?

Sokan hallottak az orthodox–Chábád viszályról a közösségi oldalak révén, számos magyar újság beszámolt róla, sőt a nemzetközi sajtó átvette a Jewish Telegraphic Agency cikkét is. Mégis a sok írás között elveszve érezheti magát az egyszerű ember, aki nem ismeri az ügy minden egyes apró részletét. Hogy segítsünk, igyekeztünk röviden összefoglalni a történteket és azok hátterét.

Tartalom

Mit érdemes tudnom a magyar zsidókról?

A török hódoltság idejéig gyakran változott a zsidó népesség összetétele a történelmi viszontagságok miatt. Azonban a XVIII. század elejétől jelentős zsidó bevándorlás indult meg Morvaországból, akiktől a mai magyar zsidóság többségé származik. Néhány évtizeddel később keleti irányból, Galícia felől is elkezdtek érkezni chászid zsidók, akik a másik jelentős csoportot adják a hazai zsidóság felmenői között. 1806-ban nagy tanítónkat, a Chátám Szofért זצ”ל Pozsonyban választották meg főrabbinak, akinek a jesivájában tanultak Magyarország legjelesebb rabbijai ebben az időszakban. A XIX. század közepére azonban fokozódott a feszültség a hagyományhű és az újítani kívánó neológ mozgalom között, amely végül szakadáshoz vezetett. 1868-ban a neológ közösség megalapította a saját hitközségét, amely a mai Mazsihisz jogelődje, míg 1871-ben a vallásosabb zsidók létrehozták az orthodox hitközséget, amely a MAOIH jogelődje. Azokat a zsidókat, akik nem kívántak egyik félhez sem csatlakozni, status quo néven ismerték.

A vészkorszak eltérően sújtotta ezt a három irányzatot. A kisebb városokban és falvakban, amelyet főleg vallásosabbak laktak, a halálozási arány 80% körüli volt, míg a világiasabb Budapesten jóval alacsonyabb, körülbelül 50%. A status quo irányzat megsemmisült, és 1950-ben a kommunista kormányzat arra kényszerítette az orthodox és a neológ hitközséget, hogy egy egységes, MIOK néven ismert szervezetbe tömörüljenek, amely 1990-ig marad fenn. Számos túlélő elhagyta az országot a II. világháború és az 1956-os forradalom után. Ennek következtében, annak ellenére, hogy vallásjogilag körülbelül 50–100 ezer zsidó lehet ma Magyarországon, túlnyomó többségük teljesen elvilágiasodott, adott esetben nem is tudja magáról, hogy zsidó, és csak töredékük él vallásos zsidó életet.

Times of shredding

On Aug 21, 2023 the respectable news site Times of Israel published an article on the conflict in Hungary between the small, local Orthodox community and EMIH, the local branch of Chabad (https://www.timesofisrael.com/in-hungary-orthodox-jews-fight-over-chabad-bailout-some-see-as-a-trojan-horse/). The article is a serious piece of journalism: a balanced and well-informed overview based on serious research, offering a rich selection of information, a variety of voices, and a balanced distribution of opposing views.

Somewhat unexpectedly, a Hungarian news outlet called neokohn.hu, a mouthpiece of Chabad/EMIH, published this article in Hungarian translation three days later. From the perspective of Chabad-propaganda, it was a wise decision. Why? Because a quality international Jewish media outlet presented the story to the international audience in a Chabad-friendly way with a sophistication that the local Chabad/EMIH propaganda-arm would never be able, nor willing, to apply. The main line of the article is that there is a local infighting in Budapest where some die-hard local fanatics (the “legitimate” members of the Orthodox community) are trying to obstruct dynamic and open-minded Chabad’s efforts to rebuild and reinvigorate the small Orthodox community.

What should I know about the Orthodox–Chabad conflict?

Despite the vast influence of Chabad in media, recently there has been some press coverage about the conflict between the Orthodox and the Chabad communities in Hungary, the most important one being the article of the Jewish Telegraphic Agency. But there are still many confusing elements in the story, and we are here to help.

Contents

What should I know about Hungarian Jews?

Most Hungarian Jews are either the descendants of Moravian Jews arriving in the 18th century from the west, or related to Chassidic Jews arriving from Galicia from the east. The most prominent rabbis were the disciples of the late Chatam Sofer זצ”ל or his descendants and studied in his yeshivah in Pressburg. By the second half of the 19th century, the growing tension between different fractions of the Jews led to a schism, and in 1868 the more assimilated Neolog Jews founded their organisation, the predecessor of current Mazsihisz, while in 1871 the more traditional Jews founded the Orthodox community, the predecessor of MAOIH. Jews not willing to join either side were known as the Status Quo community.

The Holocaust did not affect the same way the three main branches. In smaller cities and villages, mainly populated by the more religious, the death rate was around 80%, while in the more secular Budapest this figure was far lower, around 50%. The Status Quo branch was destroyed, while in 1950 the communist government forced the Orthodox and Neolog to form a single organisation, called MIOK, which lasted until 1990. Many survivors left the country after World War II and after the revolution of 1956. As a consequence, although there can be 50–100,000 halakhically Jewish persons in Hungary, the overwhelming majority of them are secular, and only a fraction leads a religious lifestyle.

R’ Rabinowitz beszéde a bezárt Kazinczy utcai zsinagóga előtti tüntetésen

כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ.

Sajnos sok ellenség vesz célba minket, zsidókat évezredek óta, a múltban és a jelenben is. Zsidó nemzetünk évezredek óta létezik – beezrát Hásém (a Mindenható segítségével) – a sok háború és üldözés ellenére.

Szörnyű érzés, ha ellenségeink üldöznek, de sokkal fájóbb, amikor feltételezett testvéreink nyomnak el bennünket. Minden pátosz nélkül mondhatjuk: az elmúlt 150 évben az orthodox közösség az a kehillá (közösség) volt, amely ragaszkodik és elfogadja a nagyra becsült Chátám Szofér-nek és rabbinikus utódainak rendeleteit és szokásait. Hangsúlyoznunk kell az alapvető tiszteletet és lojalitást, amelyet az évek során tanúsítottunk és ma is tanúsítunk a magyar hatóságok iránt.

A 110 éves mekom tefillá (imahely) brutális bezárására felhozott állítólagos felújítás csupán mentségként szolgál. Valójában mindhárom imahelyet bezárták az orthodox központunkban. Senkit sem lehet rászedni egy ilyen ócska kifogással, az igazság kirívó elhazudásával.

Az igazság az, hogy a Chábádnak és a EMIH-nek, a hozzá kötődő a status quo közösségnek, semmi köze Chátám Szofér örökségéhez, megsértik nuszách hátefillá-ját (imádkozási szokásait), ellenzik döntéseit, teljesen figyelmen kívül hagyják szokásait, és – a vödröt csöbörre váltva – habozás nélkül bezárták a fő sul-t (zsinagógát), amely az ő örökségét követi, és amelyet még a holokauszt szörnyű napjaiban sem zártak be.

Tisztázzuk, a magyar orthodoxia nem a Chábád és nem az EMIH, és a Chábád-EMIH nem a magyar orthodoxia! Az orthodoxia kifejezés bármely, a mi kehillá-nkon kívüli felhasználása itt Budapesten csalás, genévá hi bejedchem (lopott holmi a kezetekben).

A név (és szó) elmúlt 150 évben általunk meghonosított használata után annak mások általi elbitorlása szigorúan sérti a névhasználati jogunkat! Felszólítjuk a Chábád-EMIH-et és strómanjaikat, hogy távolítsák el nevünket intézményeikről, fejléces papírjaikról, bizonyítványaikról és rabbinikus címeikről.

Követeljük közösségünk feletti autonómiánkat, és a jövőben is ellenezni fogunk minden ellenséges hatalomátvételt bárki részéről!

Arra a kérdésre, hogyan viselkedhetett így a Chábád-EMIH, az a válasz érkezett, hogy számosabbak nálunk. Fontos felhívni figyelmüket a tórai mondatra, miszerint a zsidók jelentősége éppenséggel nem a számosságukban áll, hanem kifejezetten csekély számuk miatt esett rájuk a választás (Mózes V. 7:7).

לֹ֣א מֵֽרֻבְּכֶ֞ם מִכׇּל־הָֽעַמִּ֗ים חָשַׁ֧ק יְהֹוָ֛ה בָּכֶ֖ם וַיִּבְחַ֣ר בָּכֶ֑ם כִּֽי־אַתֶּ֥ם הַמְעַ֖ט מִכׇּל־הָעַמִּֽים׃

Egyetlen értelmes ember sem fogja elvenni az egygyermekes család vagyonát vagy örökségét egy másik családnak adva, csak azért, mert tíz gyermekük miatt számosabbak.

Más követeléseket is egy elfogadható bét din (vallási bíróság) előtt kell elbírálni, vitán felül áll, hogy erre minden orthodox zsidó köteles. Emellett a mánhigim (közösségi vezetők) nyilvánvalóan kötelesek ebben példát mutatni mindenkinek.

Jom hádin-től (ítélet napja) számított 30 napon belül vagyunk. Hagyjanak fel és tartózkodjanak minden olyan cselekedettől, amely nem segíthet majd nekik bejom hádin! Reméljük, hogy őszinte szavaink behatolnak az illetékesek szívébe, tesuvá mágáát ád kiszé hákávod (a megtérés a tisztelet égi trónusáig ér). És mindannyian legyünk zokhe (érdemesek), hogy nidon lizkhut ulráchámin (a jótettek és könyörület szerint ítéltessünk), és likhtivá vechátimá lesáná tová umtuká leáltár (beírassunk és bepecsételtessük egy jó és édes évre azonnal)!

R’ Árje Mordekháj Rabinowitz שליט”א

Speech of R’ Rabinowitz at the protest in front of the closed Kazinczy shul

כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ.

Unfortunately, many enemies target us, Jews for thousands of years, in the past and in the present. Our Jewish nation exists for thousands of years – beezrat Hashem – despite so many wars and persecutions.

It was and is a horrible feeling to be pursued by enemies, yet it is far more hurtful to be oppressed by our supposed brothers! Factually – and without any dishonest sugar-coating –, the sole Jewish Orthodox community here in Hungary in the past 150 years is the kehillah which adheres to and accepts all the rulings and customs of the esteemed Chatam Sofer and his rabbinical successors. One must stress the utmost respect and loyalty we had and have towards the esteemed Hungarian authorities throughout the years.

The excuse given for the brutal closing of a mekom tefillah for 110 years is the supposed renovation. In fact, they closed all three places of worship in our orthodox kehillah-complex. No one will be fooled to accept such a lame excuse which is a blatant lack of truth.

Truth to tell, Chabad – and EMIH, the status quo community affiliated with Chabad – has nothing to do with the Chatam Sofer’s legacy at all, they violate his nusach hatefillah, they oppose his rulings, they ignore completely his customs, and – to add insult to injury – they did not hesitate to actually close the main shul which follows his legacy, and which was not closed even during the horrible days of the holocaust.

Let us be clear Hungarian Orthodoxy is not Chabad or EMIH, and Chabad-EMIH is not Hungarian Orthodoxy! Any use of the term Orthodoxy here in Budapest, by anyone other than our kehillah, is fraudulent, geneivah hi beyedkhem.

After possessing this name for the past 150 years, any use of it by others is a strict violation of our copyrights! Chabad-EMIH and their straw men are requested to remove our name from their institutions, their letterheads, their certificates and their rabbi’s titles.

We demand our independent autonomy in our community, and we will oppose any hostile take-over by anyone!

In response to the question how could Chabad-EMIH act this way, came the answer that they outnumber us. It is important to refer them to the pasuk in the Torah that the significance of Jews is specifically not the numbers, and they were chosen specifically because of their minority (Moses V. 7:7).

לֹ֣א מֵֽרֻבְּכֶ֞ם מִכׇּל־הָֽעַמִּ֗ים חָשַׁ֧ק יְהֹוָ֛ה בָּכֶ֖ם וַיִּבְחַ֣ר בָּכֶ֑ם כִּֽי־אַתֶּ֥ם הַמְעַ֖ט מִכׇּל־הָעַמִּֽים׃

No intelligent person will take away the property or inheritance of a family consisting of one son in favor of another family, just because they outnumber them by having ten children,

Other claims must be adjudicated only before an acceptable beit din as every orthodox Jew is obligated, and – most certainly – manhigim are obligated to be an example to all.

As we are within 30 days of the yom hadin, cease and desist from all actions that will not assist you beyom hadin! We hope that our honest words will penetrate into the hearts of the people in charge, teshuvah magaat ad kisei hakavod. And we all will be zokheh to be nidon lizkhut ulrachamin and likthivah vechatimah leshanah tovah umtukah lealtar!

haRav Aryeh Mordekhai Rabinowitz שליט”א

1 / 2 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén