התאחדות שומרי הדת

Szerző: Somré Hádász 1 / 2 oldal

Rabinowitz rabbi állásfoglalása a budapesti éruv ügyében

Ama közleménnyel kapcsolatban, miszerint – úgymond – éruv létesült volna városunkban, Pesten, ezúton jelentem ki a nyilvánosság előtt: mindaddig, amíg az éruvot nem hitelesíti az éruv vallási törvényei szakértőjeként elismert, megfelelően képesített rabbi,

törvénytartó zsidó hittestvéreinknek minden módon tartózkodniuk kell a Szombattal kapcsolatos súlyos tilalmak áthágásától [különféle tárgyaknak] a közterületre való kivitele, illetve onnan való behozatala révén.

Megjegyzendők az alábbiak:

1) Az éruvval kapcsolatos közlemény szerzőjének egy brooklyni éruv felállítására vonatkozó korábbi kísérletét elutasította a rabbik többsége; 2) fent említett személy senkit nem említ név szerint azon éruv-szakértő rabbik közül, akik állítása szerint jóváhagyták a szóbanforgó éruvot Pesten; 3) fent említett személy azt sem említi, hogy az általa korábban javasolt [pesti] éruvhoz az azidőtájt Pesten szolgált [orthodox] rabbik nem adták a hozzájárulásukat; 4) az említett éruv nem tekinthető előírásosnak és vallásilag érvényesnek, ahogyan a fent említett személy más vallási tanúsítványai sem tekinthetők vallásilag érvényesnek; 5) fent említett személy semmibe veszi egy rabbinikus bíróság személyére szóló idézését; 6) fent említett személy megtéveszti a Chabad-féle vallásos tanúsítványokat el nem fogadó vallásos hittestvéreinket, és azt a látszatot kelti, mintha az általa kiadott vallási tanúsítványok a [helyi] orthodox hitközség nevében állíttattak volna ki – egy olyan hitközség nevében, amelynek ő nem tagja, és amely hitközség mestereink (a Hatam Szofér és tanítványai) által ránk hagyományozott szokásait ő nem követi; 7) fent említett személy egy olyan pozíciót foglalt le saját magának, amelyre soha senki ki nem nevezte; 8) fent említett személy mindenfajta felhatalmazás nélkül a [helyi] orthodox hitközség vallási bírósága vezetőjének állítja be magát – amely hitközségnek [jelenleg] nincs állandó vallási bírósága; 9) még az éruvot bejelentő közleményt is csak fenti személy egymagában jegyzi, „vallási bírósága” másik két tagjának aláírása nélkül.

Fentieket aláírásommal megerősítve,

Aryeh Mordechy Rabinowitz

The visit of the Pupa Rebbe

Our community had a huge honour, because Thursday morning the Pupa Rebbe, R’ Yaakov Yechezkiyah Grünwald שליט”א visited us, who is the great-grandson of the late Pupa Rebbe known as Arugat haBosem, R’ Moshe Grünwald (1853–1910) זצוק”ל. The lack of heating in the Hanna restaurant, which hosted the event and was closed down months ago by the intruders, was compensated by the heated prayer of 50 chasidim who accompanied the rebbe. Our guests joined us in reciting the selichot said during the weekly portions of שובבים ת”ת – during the repetition of the amidah in accordance with the custom of our ancestors. Later the rebbe was called to the Torah, and following the prayer he learnt Talmud as well.

A pápai rebbe látogatása

Közösségünket nagy megtiszteltetés érte, ugyanis csütörtök reggel a pápai rebbe, R’ Jáákov Jechezkijá Grünwald שליט”א, az Árugát háboszem-ként ismert néhai pápai rebbe, R’ Mose Grünwald (1853–1910) זצוק”ל dédunokája látogatott meg minket. Az imádkozás helyszínéül szolgáló, hónapokkal korábban bezáratott Hanna étteremben a fűtetlenséget a rebbét elkísérő körülbelül 50 chászid forró imádsága ellensúlyozta. Vendégeink csatlakoztak hozzánk, hogy a שובבים ת”ת hetiszakaszok idején elhangzó szelichot-imádságot együtt mondjuk el – őseink szokása szerint a főimádság ismétlése közben. A rebbe a Tórához is járult, majd az ima végeztével Talmudot is tanult.

Emléktanulás – R’ Mordechai Berkovits slosimjának alkalmából

Tu bi-Svat-kor hagyományos misnatanulást tartott a Somré Hádász / Hitőr Egylet R’ Mordechai Berkovits, a magyarországi orthodoxia és az Egylet oszlopos támogatója emlékére, elhunyta 30. napján. 

A tanuláson részt vettek Ausztriából, Izraelből és az Egyesült Allamokból is.  

Az egybegyűltek megemlékeztek az elhunytról, valamint a hagyományos magyarországi orthodoxia  – és annak újbóli “rügyfakadása” – érdekében végzett  odaadó tevékenységéről. 

A misna Rajs Hásónó (Újév) traktátusának Tu bi-Svatról (a fák újévéről) is szóló részét Dr. Kerekes Gábor tanulta elő, és kísérte hagyományos magyarázatokkal, magyarul.

An open letter from HaRav Rabinowitz 25.01.2024

President Keszler:

Yesterday, an electrician inspected Chana (the place you send our Orthodox beloved congregation to pray at) and found that the 16-amp-circuit-breakers were replaced (presumably on Tuesday, January 23, 2024, between Tfilath Shachrith and Tfilath Mincha) with 6-amp-circuit-breakers, which did not support the heaters we purchased for our holy place. Your advertised story that the reason why all the heaters (that worked perfectly for weeks) stopped working suddenly was due to faulty wiring in the building, is blatantly fabricated.

I recognize and am Melamed Zchuth that in your past you were not required to be aware of our sources. Perhaps you were not aware that your publication yesterday in Maoih’s site violates numerous prohibitions of our Torah, a grave sin for an observant Jew. As you took upon yourself a position in the Orthodox congregation, it is incumbent upon you to study the Sefer Shmirath Haloshon (written by the Chofetz Chaim), were you will learn all details.

Sincerely,

Rabbi Aryeh M. Rabinowitz

Rabinowitz rabbi nyílt levele 2024.01.25.

Keszler elnök úrnak:

Tegnap egy villanyszerelő megvizsgálta a Hanna éttermet (a helyet, ahová Ön imádkozni küldte szeretett ortodox közösségünket), és megállapította, hogy a 16 amperes kismegszakítót kicserélték (feltehetően 2024. január 23-án, kedden, a Sachrisz és Mincha imák között) 6 amperes kismegszakítóra, amely nem bírja a szent helyünkre vásárolt fűtőtestek terhelését. A történet, amelyet Ön híresztel, miszerint az épületben lévő hibás vezetékek miatt hirtelen leállt az összes fűtőtest (amelyek hetekig tökéletesen működtek), nyilvánvaló kitaláció.

Elismerem, és ebben melamed zechusz vagyok, hogy Ön a múltban nem volt tisztában a forrásainkkal. Talán nem tudott arról, hogy tegnapi publikációja a MAOIH honlapján megsérti Tóránk számos tilalmát, ez súlyos bűn egy vallásgyakorló zsidó számára. Azáltal, hogy Ön elfoglalta az ortodox gyülekezetben a pozícióját, el kell kezdenie tanulmányozni Chofetz Chaim Smirász Haloshon könyvét, ebből minden részlet elsajátítható.

Tisztelettel,

Aryeh M. Rabinowitz rabbi

Tiltakozás Lózsy Tamás eltávolítása ellen

A napokban a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) új, az EMIH-Chabad által irányított vezetése (melynek puccs-szerű hatalomra kerülése és működése jelenleg is perek tárgyát képezi) elbocsátotta a Levéltár alapítóját és – a legutóbbi időkig – egyetlen munkatársát, Lózsy Tamást. Lózsy – maga is ortodox zsidó – személye összefonódott a rendszerváltás utáni magyar ortodox zsidósággal, a jelentős értéket képviselő történeti levéltári anyag összegyűjtése és rendezése pedig nagyrészt az ő keze munkáját dicséri. Eltávolítása – melyet félévvel korábban a személye elleni nyilvános, ugyanakkor alaptalan támadások előztek meg, a mostanihoz hasonló tiltakozást kiváltva – azt jelzi, hogy a hitközség élén álló – a MAOIH hagyományaitól idegen, említett zsidó felekezet érdekeit követő – vezetőség mindent és mindenkit el akar távolítani, aki és amely az eredeti ortodoxiát a saját múltjához köti. Vannak arra utaló komoly jelek is, hogy akik ebben a cinikus döntésben szerepet vállaltak (Keszler Gábor elnök, Rosta Márton jogtanácsos, Bíró Ákos levéltáros) és akik mögöttük állnak, nem pusztán általánosságban akarják kisajátítani maguknak a magyar ortodox zsidó örökséget, de az ezen örökség részét képező iratanyag sem lesz biztonságban tőlük.

Szakmai tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy továbbra is Lózsy személye, egyedülálló hozzáértése és elhivatottsága az egyetlen garanciája annak, hogy a MAOIH-Levéltár méltó levéltári kutatóhelyként működjön tovább. Reméljük, hogy a hányatott sorsú magyar ortodoxia a MAOIH vezetését bitorló, hiteltelen és – véleményünk szerint –  illegitim társaság kezéből mihamarabb visszakerül méltó kezekbe, a Levéltár pedig annak a Lózsy Tamásnak az irányítása alá, aki ezt a gyűjteményt létrehozta és ismertté tette, határokon innen és túl.

A legélesebben tiltakozunk mondvacsinált ürügyekkel véghezvitt,  indokolatlan és – álláspontunk szerint – jogszerűtlen eltávolítása ellen, amely ellen minden legitim eszközzel küzdeni kell.

Budapest, 2024. január 4.

Bacskai Sándor író, újságíró

Bányai Viktória hebraista

Beke Zsolt szociológus

Bíró Tamás nyelvész, hebraista

Bohus Kata történész

Csejdy Júlia művészettörténész

Csősz László történész

Dénes Iván Zoltán eszmetörténész, az Academia Europaea (London) tagja

Fényes Balázs vallástörténész

Frigyesi Judit zenetörténész

Frojimovics Kinga levéltáros, történész

Jehuda Hartman történész (Izrael)

Zvi Hartman történész (Izrael)

Hrotkó Larissza vallástudós, nyelvész

Komoróczy Géza professor emeritus, az ELTE-MTA Judaisztikai Kutatócsoport ny.vezetője

Konrád Miklós történész

Kónya Judit hebraista, könyvtáros (Izrael)

Körner András kultúrtörténész

Margitta Nóra fordító

Michael L. Miller történész

Novák Attila történész

Piszker Ágnes pszichológus

Saly Noémi művelődéstörténész

Dr. Shlomo Spitzer professor emeritus (Izrael)

Tárkányi Sándor építész, helytörténész

Turán Tamás hebraista

Raphael Vago történész (Izrael)

Chájé Szárá – Futás!

A hetiszakasz jelentős része azt a történetet meséli el, amikor Ábrahám szolgája, Eliezer – akinek a neve egyébként nem szerepel a szövegben, azt midrásból tudjuk – a gazdája utasítását követve feleséget keres Ábrahám fiának, Jicḥáknak. Ebben a történetben a Tóra három emberre használja a láruc (לָרוּץ), azaz futni kifejezést: Eliezerre, Rebekára és Lávánra.

Amikor Eliezer meglátja Rebeka szemérmes viselkedését a kútnál, valamint azt, hogy a víz csodálatos módon magától felmegy hozzá, megérti, hogy ő az, akit keres, Jicḥákhoz ilyen feleség illik. Azonnal fut hozzá, hogy a küldetését teljesítse (Mózes I. 24:17). Azt a küldetést, amely az ő személyes céljaival ellentétes, hiszen a saját lányát szerette volna Jicḥáknak adni feleségül. Ő azonban annak az Ábrahámnak a tanítványa, aki hajlandó volt mindenre, még a saját egyetlen fiát is kész lett volna feláldozni az Örökkévalónak. Ezért ő is feláldozza a saját kívánságát, és még fut is, hogy minél gyorsabban megtehesse.

Mit érdemes tudnom az orthodox–Chábád viszályról?

Sokan hallottak az orthodox–Chábád viszályról a közösségi oldalak révén, számos magyar újság beszámolt róla, sőt a nemzetközi sajtó átvette a Jewish Telegraphic Agency cikkét is. Mégis a sok írás között elveszve érezheti magát az egyszerű ember, aki nem ismeri az ügy minden egyes apró részletét. Hogy segítsünk, igyekeztünk röviden összefoglalni a történteket és azok hátterét.

Tartalom

Mit érdemes tudnom a magyar zsidókról?

A török hódoltság idejéig gyakran változott a zsidó népesség összetétele a történelmi viszontagságok miatt. Azonban a XVIII. század elejétől jelentős zsidó bevándorlás indult meg Morvaországból, akiktől a mai magyar zsidóság többségé származik. Néhány évtizeddel később keleti irányból, Galícia felől is elkezdtek érkezni chászid zsidók, akik a másik jelentős csoportot adják a hazai zsidóság felmenői között. 1806-ban nagy tanítónkat, a Chátám Szofért זצ”ל Pozsonyban választották meg főrabbinak, akinek a jesivájában tanultak Magyarország legjelesebb rabbijai ebben az időszakban. A XIX. század közepére azonban fokozódott a feszültség a hagyományhű és az újítani kívánó neológ mozgalom között, amely végül szakadáshoz vezetett. 1868-ban a neológ közösség megalapította a saját hitközségét, amely a mai Mazsihisz jogelődje, míg 1871-ben a vallásosabb zsidók létrehozták az orthodox hitközséget, amely a MAOIH jogelődje. Azokat a zsidókat, akik nem kívántak egyik félhez sem csatlakozni, status quo néven ismerték.

A vészkorszak eltérően sújtotta ezt a három irányzatot. A kisebb városokban és falvakban, amelyet főleg vallásosabbak laktak, a halálozási arány 80% körüli volt, míg a világiasabb Budapesten jóval alacsonyabb, körülbelül 50%. A status quo irányzat megsemmisült, és 1950-ben a kommunista kormányzat arra kényszerítette az orthodox és a neológ hitközséget, hogy egy egységes, MIOK néven ismert szervezetbe tömörüljenek, amely 1990-ig marad fenn. Számos túlélő elhagyta az országot a II. világháború és az 1956-os forradalom után. Ennek következtében, annak ellenére, hogy vallásjogilag körülbelül 50–100 ezer zsidó lehet ma Magyarországon, túlnyomó többségük teljesen elvilágiasodott, adott esetben nem is tudja magáról, hogy zsidó, és csak töredékük él vallásos zsidó életet.

What should I know about the Orthodox–Chabad conflict?

Despite the vast influence of Chabad in media, recently there has been some press coverage about the conflict between the Orthodox and the Chabad communities in Hungary, the most important one being the article of the Jewish Telegraphic Agency. But there are still many confusing elements in the story, and we are here to help.

Contents

What should I know about Hungarian Jews?

Most Hungarian Jews are either the descendants of Moravian Jews arriving in the 18th century from the west, or related to Chassidic Jews arriving from Galicia from the east. The most prominent rabbis were the disciples of the late Chatam Sofer זצ”ל or his descendants and studied in his yeshivah in Pressburg. By the second half of the 19th century, the growing tension between different fractions of the Jews led to a schism, and in 1868 the more assimilated Neolog Jews founded their organisation, the predecessor of current Mazsihisz, while in 1871 the more traditional Jews founded the Orthodox community, the predecessor of MAOIH. Jews not willing to join either side were known as the Status Quo community.

The Holocaust did not affect the same way the three main branches. In smaller cities and villages, mainly populated by the more religious, the death rate was around 80%, while in the more secular Budapest this figure was far lower, around 50%. The Status Quo branch was destroyed, while in 1950 the communist government forced the Orthodox and Neolog to form a single organisation, called MIOK, which lasted until 1990. Many survivors left the country after World War II and after the revolution of 1956. As a consequence, although there can be 50–100,000 halakhically Jewish persons in Hungary, the overwhelming majority of them are secular, and only a fraction leads a religious lifestyle.

1 / 2 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén